Vše A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Akcie
cenný papír, reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (dividenda), právo podílet se na rozhodování
Akcionář
majitel akcie, podílník
Aktiva
majetek společnosti/ fondu
Alokace
rozložení aktiv podle typu cenných papírů, regionů, měn nebo průmyslových oborů
Apreciace
tržní zhodnocení měny, posílení jejího kurzu
Auditor
odborník, který je zaregistrovaný u příslušného zákonem stanoveného orgánu; provádí audit – ověřuje správnost vedení firemního účetnictví a kontroluje dodržování stanovených procedur v podniku
Autopilot investiční strategie
Jde o automatický mechanismus řízení investiční strategie klienta pro případ, že klient nemůže nebo nechce rozhodovat o zvolené investiční strategii sám. Cílem autopilota je u dynamičtější investiční strategie podle věku klienta postupně snižovat rizikovost portfolia pro zabezpečení výnosu. V zákoně bude upravena funkce autopilota investiční strategie. Chrání v posledních deseti letech před důchodem účastníky, kteří zvolili strategii investování s vyšším kolísáním. Jejich úspory budou od 55 let postupně převáděny z rizikových investic do investic s menšími výkyvy v hodnotě majetku. Nemůže se tak stát, že někomu poklesne hodnota jeho celoživotních úspor těsně před odchodem do důchodu o desítky procent. Autopilot bude ze zákona nařízené opatření penzijním společnostem. Nehrozí tak, že klient riziko zapomene včas omezit přiměřeně věku.
B
Banka
centrální neboli národní banka, základní banka státu. Je to vrcholná instituce ustanovená vládou, odpovídá za měnovou politiku v zemi – vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank apod. V České republice je centrální bankou Česká národní banka.
Benchmark
srovnávací sazba nebo index
Beta
finanční ukazatel, který měří relativní volatilitu cenného papíru. Vyjadřuje závislost chování kurzu daného cenného papíru vůči zbytku trhu. Pokud je beta rovna jedné, její riziko/výnos odpovídá průměru na trhu, je-li hodnota vyšší jak 1, můžeme očekávat vyšší riziko/výnos
Blue chips
nejlikvidnější a nejkvalitnější akcie na daném kapitálovém trhu.
Bond
viz. dluhopis
Bonita
kvalita cenného papíru, resp. schopnost jeho emitenta plnit své závazky
Broker
provádí obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka
Burza cenných papírů
organizátor trhu, na kterém se střetávají ti, kteří mají volné peněžní prostředky a chtějí je zhodnotit (investoři) s těmi, kteří potřebují získat prostředky (emitenti cenných papírů).
Burzovní index
ukazatel popisující vývoj trhu, kde má každý cenný papír svoji váhu; Burza Cenných Papírů Praha má svůj Index PX
Býčí trh
rostoucí trh
C
Cash - flow
peněžní tok, rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy
Cenný papír
dokument, se kterým je svázán nějaký právní nárok vlastníka cenného papíru vůči subjektu, který je z listiny zavázán. Příkladem cenných papírů jsou akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, podílové fondy atd.
Custodian
správce aktiv svěřených klientem, je jím banka nebo jiný obchodník s cennými papíry
D
Daň
zákonem stanovená povinná a nenávratná platba do veřejného rozpočtu, kterou stát vymáhá od fyzických i právnických osob
Deficit
schodek, záporná bilance rozpočtu, pokud jsou výdaje vyšší než příjmy
Deflace
pokles cenové hladiny, opak inflace
Depozitář
subjekt (nejčastěji banka), který průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem, zda jsou dodržovány zákonné i statutem dané investiční limity
Depreciace
tržní znehodnocení měny, oslabení jejího kurzu
Deprese
hluboká ekonomická recese charakteristická vysokou nezaměstnaností, bankroty firem, stagnací celkové produkce apod.
Devalvace
úřední znehodnocení měny, oslabení jejího kurzu centrální bankou
Diskontní sazba
pokud si komerční banky uloží svou přebytečnou likviditu u centrální banky, bude úročena diskontní sazbou
Diverzifikace
rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika z pohledu různých cenných papírů, trhů, zemí apod.
Dividenda
podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii
Dluh
předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé (věřitelovi)
Dluhopis
cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných intervalech vyplácet úrokový kupón.
Doporučený investiční horizont
minimální časové období, po němž můžeme u daného investičního instrumentu s významnou mírou pravděpodobnosti očekávat dosažení předpokládaného výnosu
Doživotní anuita
Doživotní anuita jsou v podstatě vaše naspořené peníze, které budete měsíčně dostávat od odchodu do důchodu až do konce života. Pokud zvolíte tento druh vyplácení, nebudou vaši potomci zbytek peněz dědit.
Druhý důchodový pilíř
Druhý pilíř byl ukončen k 1. 1. 2016. V současné době má penzijní reforma pouze první a třetí pilíř.
Dumping
situace, kdy je vyvážené zboží prodáváno za nižší cenu než za jakou je možné si toto zboží koupit v zemi výroby
Durace
vyjadřuje citlivost kurzu dluhopisu na změnu úrokových sazeb, počítá se jako průměrná doba splatnosti všech peněžních toků
Dynamický fond
Dynamické fondy představují vyšší riziko, ale se zajímavějším zhodnocením. Taková varianta se hodí pro mladé lidi, kteří se do důchodu chystají až za mnoho let, chtějí své úspory více zhodnotit a mohou si dovolit riskovat.
E
Embargo
zákaz vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží, představuje jeden z nejkrajnějších prostředků diplomatického nátlaku
Emise
vydání (uvedení do oběhu) nových peněz nebo cenných papírů
Emitent
vydavatel cenných papírů
Export
Vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí
F
Fixní dluhopis
kupónová sazba je neměnná po celou dobu životnosti dluhopisu
Floating
plovoucí devizový kurz, který se utváří na trhu jako výsledek poměru nabídky a poptávky, ve kterém centrální banka nemusí intervenovat za udržení kurzu
Fond fondů
fond, který investuje do podílových listů ostatních fondů
Fondy investující jen do státních dluhopisů České republiky
Fondy investující pouze do státních dluhopisů ČR budou pravděpodobně dosahovat obdobných výnosů jako konzervativní fondy. Vhodné budou pro dvě skupiny obyvatel: Pro lidi v předdůchodovém věku a pro lidi, kteří odmítají přijmout sebemenší tržní riziko.
Futures
investiční nástroj ve formě závazku kupujícího koupit a prodávajícího prodat cenné papíry ve stanoveném termínu v budoucnosti za stanovenou cenu
G
Goodwill
dobré jméno nebo pověst firmy
H
Hedging
zajištění proti riziku (snížení rizika) původní investice
Hodnota (kurs, cena) podílového listu
hodnota, za kterou je možné podílový list koupit nebo prodat, u otevřených podílových fondů se používá zkratka NAV na 1PL neboli čistá hodnota aktiv na jeden podílový list
Hrubý domácí produkt
celková peněžní hodnota všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za dané období, základní ukazatel měřící ekonomickou aktivitu země
Hrubý národní produkt
celková peněžní hodnota všeho zboží a služeb vyrobených domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i zahraničí) za dané období
Hypotéční zástavní list (HZL)
dluhopis vydaný hypotéční bankou, který je krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů. Jako zástava za splacení HZL slouží nemovitosti, na jejichž pořízení byly prodejem HZL získány peníze
I
Import
dovoz, nákup statků a služeb v zahraničí pro potřebu vlastní země
Index
měřítko vývoje, ukazatel vývoje sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu
Inflace
Je ekonomická veličina udávající míru znehodnocení oběživa v čase. Nejčastěji se používá meziroční míra inflace, která vyjadřuje, o kolik procent vzrostla během roku peněžní zásoba v zemi, resp. k jakému relativnímu zdražení spotřebního koše během roku došlo. Inflace je běžným jevem v tržní ekonomice a je způsobena množstvím vlivů, jako je zvyšování cen komodit (potravin, ropy apod.), výpadky produkce vlivem nehod a přírodních katastrof, vývojem měnového kurzu a úrokových sazeb apod.
Investiční fond
je akciová společnost, která vydáváním akcií získává prostředky na koupi cenných papírů
Investiční horizont
doba, na kterou je investice plánována
Investiční limity
určují maximální hranice pro investování do jednoho nebo skupiny cenných papírů
Investiční strategie
Jde o způsob, jak budou vaše finance zhodnoceny. Je dobré si ujasnit, jak moc chcete riskovat. Většímu riziku však odpovídá vyšší zhodnocení naspořených peněz. Vybrat si můžete z konzervativního, vyváženého nebo dynamického fondu.
ISIN - International Security Identification Number
mezinárodní identifikační kód složený z písmenek a číslic, který jasně definuje konkrétní cenný papír
J
Jistina
půjčený finanční obnos, který se musí splatit
Joint venture
společný podnik několika společností, obvykle domácích a zahraničních, který je vytvořen za účelem realizace podnikatelského záměru
K
Kolektivní investování
forma společného podnikání, kdy jsou úspory svěřeny profesionálnímu správci, který shromažďuje peněžní prostředky od velkého okruhu osob ty pak používá ke koupi cenných papírů nebo je ukládá na účty u bank. Výhodou je snížení rizika při profesionální správě úspor i možnost investování do oblastí, kam by jednotlivec nemohl investovat kvůli malému objemu svých úspor.
Konvertibilní dluhopis
dluhopis, se kterým je spojeno právo jeho výměny při splatnosti za akcie emitenta v předem stanoveném poměru
Konzervativní fond
Konzervativní fondy jsou pro lidi, kteří nechtějí moc riskovat. Nabízejí malé riziko, ale také nízké zhodnocení. Většinou zhodnocení jen kopíruje míru inflace. Pokud využijete tento druh fondu, získáte v podstatě tolik, kolik si budete ukládat.
L
Licenční řízení
Důchodové úspory může spravovat jen společnost, která splní zákonem stanovené podmínky. Musí tedy projít kontrolou České národní banky. Ta může žadatele o licenci odmítnout, nebo později odebrat.
Likvidita
možnost přeměnit aktiva na hotové peníze, resp. schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků; čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit
Lombardní sazba
Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze
Lot
minimální obchodovaný počet kusů (jednotka) cenného papíru (obchodování probíhá v celých násobcích lotu)
M
Makléř
viz. broker
Medvědí trh
klesající trh; každý trh, který klesá se nazývá medvědí trh (bear)
Mezigenerační solidarita
Princip, na kterém je založen průběžný důchodový systém. Pracující odvádí ze své mzdy prostředky do společného fondu, ze kterého jsou současně vypláceny důchody. Pracující za to získává nárok, že až sám dosáhne nároku na důchod, bude mu rovněž vyplácen důchod ze společného fondu. Mladší generace je tak solidární se starší generací.
N
NAV (Net Asset Value)
čisté obchodní jmění
Nominální hodnota
jmenovitá hodnota uvedená na cenném papíru, může se lišit od jeho tržní ceny
O
Obchodník s cennými papíry
subjekt, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry může pro zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry
Odvody
Povinné měsíční platby odváděné ze mzdy, konkrétně jde o zálohovou daň z příjmů a sociální pojištění, které zahrnuje důchodové a nemocenské pojištění.
Opce
derivátový finanční nástroj, při kterém jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu
Otevřený podílový fond
podílový fond, u kterého není počet podílových listů limitován a podílník má právo na odkoupení svých podílových listů investiční společností za aktuální tržní hodnotu ke dni uplatnění práva na odkup
P
P/E ratio
poměr mezi tržní cenou akcie (price) a čistým ziskem na akcii (earnings)
Penzijní společnost
Je akciová společnost licencovaná Českou národní bankou k realizování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření dle podmínek daných zvláštním předpisem. Penzijní společnosti vznikají od 1. 1. 2013 buďto transformací stávajících penzijních fondů nebo mohou být nově založeny. Majetek penzijních společností je oddělen od majetku klientů.
Pevná měsíční výplata penze
Druhou variantou výplaty důchodu je pevná měsíční platba s omezenou dobou výplaty, minimálně na 20 let. Naspořené peníze se vám rozdělí na měsíční částky tak, abyste je po 20 letech všechny vyčerpali.
Podílník
majitel podílových listů
Podílový fond
subjekt kolektivního investování zřizovaný investiční společností za účelem shromažďování peněžních vkladů, které jsou investovány do investičních nástrojů
Podílový list
cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva
Pokladniční poukázka
krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku
Portfolio
soubor investic (cenných papírů apod.) vlastněných investorem, čím širší portfolio, tím více rozložené riziko
Průběžný systém
Metoda důchodového systému, který je založený na mezigenerační solidaritě. Poplatník při dosažení podmínek pro výplatu důchodu získává v případě starobní penze nárok na doživotní důchod. Tento nárok není dědičný ani převoditelný a výši nároku na důchod udává stát. Tento systém je výhodný svou vysokou stabilitou a bezpečností, jejíž podmínkou však je příznivý demografický vývoj. Pokud však v populaci ubývá pracujících, resp. přibývá důchodců, systém přestává být v rovnováze a stává se deficitním (ztrátovým). Malé deficity lze řešit zvyšováním odvodů a zvyšováním věku odchodu do důchodu. Při velkých deficitech přestává být průběžný systém udržitelný.
První důchodový pilíř
První pilíř obsahuje důchody, které jsou vyplácené státem. Říká se mu také průběžný, protože peníze tímto systémem protékají. Pro tento pilíř je důležitá solidarita lidí v produktivním věku s důchodci. Po skončení zaměstnaneckého poměru a odchodu do důchodu bude každý člověk dostávat od státu doživotní rentu. Problém je, že přibývá starších lidí a ekonomicky aktivních lidí ubývá.
R
Rally
výraz označující prudký růst ceny aktiva nebo celého trhu
Ranking
hodnocení, používané pro porovnávání výkonnosti investic mezi sebou
Rating
"Písmenkové hodnocení" např. "S&P Rating AA", hodnotí stabilitu, důvěryhodnost a záruku návratnosti investic daného ekonomického subjektu.
Recese
pokles reálného hrubého domácího produktu (HDP) po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce
Rentabilita
výnosnost, ziskovost
Repo sazba
Základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky
Revalvace
úřední zhodnocení měny, posílení jejího kurzu centrální bankou
Riziko
nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu
S
Směnka
úvěrový cenný papír, který poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a dlužníka zavazuje zaplatit
Solventnost
platební schopnost
Statut fondu
prospekt, který je základním dokumentem fondu určující základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu
Špinavé peníze
peněžní prostředky z nelegálního obchodu (např. s drogami, zbraněmi či z prostituce)
T
Ticker
několikapísmenný kód cenného papíru pro jeho jednodušší identifikaci
Tržní kapitalizace společnosti
tržní hodnota podniku, násobek počtu všech akcií jejich aktuální tržní cenou
Třetí důchodový pilíř
Třetí pilíř je dobrovolný a příspěvky do něj platí klienti ze svého osobního majetku, tedy z příjmů po zdanění.
V
Valuta
peníze v hotovosti v cizí měně
Vlastní kapitál
čisté obchodní jmění (majetek) podniku
Volatilita
Ekonomická veličina ukazující míru kolísání hodnoty aktiv v čase. Více volatilní aktiva jsou typická tím, že během svého růstu nebo poklesu v čase došlo několikrát k velkým výkyvům růstu následovaných velkými výkyvy ztrát (a naopak). Volatilita je běžnou součástí vývoje hodnoty titulů, jejichž cena není pevná, jako jsou například akcie na burze nebo kurz volně plovoucí měny. Vyšší volatilita je spojena obvykle s vyšší rizikovostí.
Vyvážený fond
Vyvážené fondy představují jakýsi "kompromis" mezi dynamickou a konzervativní variantou. Při nižším tržním riziku, než jakému se vystavují dynamické fondy, nabízejí vyšší zhodnocení než konzervativní.
Z
Zajištěný fond
fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části či celé investované částky
Zisk
kladný rozdíl mezi výnosy a náklady
Ztráta
záporný rozdíl mezi výnosy a náklady

Napište nám co vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*