Podmínky užívání stránek

Podmínky pro uživatele

Tyto podmínky (dále jen "Podmínky") upravují podmínky užívání internetových stránek www.mojepenze.cz (dále jen "Stránky MP"). Pořizovatelem a provozovatelem Stránek MP je společnost Conseq penzijní společnost, a.s. (dále jen "ConseqPS").

Autorská práva a ochranné známky

Uživatel bere na vědomí, že obsah a struktura Stránek MP jsou chráněny autorským právem a že ConseqPS je registrovaná ochranná známka.

Informace obsažené na Stránkách MP nesmí být interpretovány jako poskytnutí licence nebo práva na používání jakéhokoliv obrázku, ochranné známky, servisní značky nebo loga obsaženého na těchto stránkách.

Obsah Stránek MP

Veškeré informace uvedené na Stránkách MP mají pouze informativní charakter. Obsah Stránek MP je připravován ze zdrojů, které ConseqPS pokládá za důvěryhodné. Nicméně za správnost, aktuálnost a kompletnost takových informací ConseqPS v žádném případě neodpovídá.

ConseqPS si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek MP.

Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách MP musí být posuzovány ve vztahu k podmínkám, za nichž byly vypracovány a k okamžiku jejich prvního zveřejnění na Stránkách MP.

Pokud není uvedeno jinak, nemá obsah Stránek MP.cz povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení, návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nástroje nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci nebo jiného úkonu ze strany ConseqPS.

Je proto žádoucí před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí konzultovat Vaši finanční situaci s finančním poradcem. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňuje ConseqPS na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů a na další důležité informace zde.

Práva uživatele Stránek MP

Stránky MP jsou určeny pouze pro osobní potřebu jejich uživatele.

Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu společnosti ConseqPS oprávněn

(i)  údaje, data a články uvedené na těchto stránkách archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl;

(ii)  využít obsahu Stránek MP.cz k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než pro osobní potřebu; 

(iii) vytvořit přímou linku (hypertextový odkaz) k obsahu na Stránkách MP.

V případě obdržení souhlasu společnosti ConseqPS musí být ConseqPS vždy uveden jako zdroj informací a použitý soubor nesmí být obsahově ani jinak pozměňován.

Jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek MP jsou zakázány.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky MP na vlastní riziko.

ConseqPS nezaručuje správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto stránkách, jakož ani možnost připojení a bezchybného fungování Stránek MP.

ConseqPS neodpovídá za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek MP a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti, nemožnosti připojení se k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

ConseqPS rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek MP.

ConseqPS neodpovídá za obsah nebo případnou nefunkčnost internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek MP, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách. ConseqPS neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky MP, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.

Nakládání s daty a údaji registrovaných uživatelů

Zasílání požadavků na kontakt je úplně nebo částečně podmíněno poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude ConseqPS s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Veškeré informace zaslané ze Stránek MP jsou důvěrné. Jakékoli jejich kopírování, distribuce nebo zveřejnění je přísně zakázáno.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách MP.

Napište nám co vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*