Jak přejít ke Conseq penzijní společnosti?

Základním předpokladem pro uzavření smlouvy na doplňkové penzijní spoření u Conseq penzijní společnosti klientem, který v minulosti uzavřel smlouvu na penzijní připojištění, je ukončení předchozí smlouvy a převod smlouvy nejprve z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření u stávající penzijní společnosti a až poté převod prostředků na novou smlouvu doplňkového penzijního spoření u Conseq penzijní společnosti. 

Účastník uzavírající smlouvu na doplňkové penzijní spoření nesmí mít žádnou smlouvu v transformovaném fondu, a to ani v pozastaveném (konzervovaném) stavu. Na převod nemá nárok účastník, kterému před zánikem doplňkového penzijního spoření vznikl nárok na jednorázové vyrovnání.
 

Přehled potřebných kroků dle penzijní společnosti a typu původní smlouvy

  Penzijní připojištění u Conseq penzijní společnosti Penzijní připojištění u jiné penzijní společnosti Doplňkové penzijní spoření u jiné penzijní společnosti
Převod z Penzijního připojištění
do Doplňkového penzijního spoření 

 

 

Převod Doplňkového penzijního spoření z jiné penzijní společnosti do Conseq penzijní společnosti  

 

Nová smlouva o Doplňkovém penzijním spoření u Conseq penzijní společnosti

Převod prostředků z transformovaného do účastnického fondu (doplňkové penzijní spoření) ve stávající penzijní společnosti:

 • Při převodu prostředků z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření je třeba založit novou smlouvu na účastnický fond a převést prostředky z transformovaného fondu do účastnického fondu v rámci dané penzijní společnosti.
 • Prostředky se převádí ve struktuře, v jaké byly evidovány v transformovaném fondu. Pojištěná doba ze smlouvy na penzijní připojištění se započítává do spořící doby smlouvy na doplňkovém penzijním spoření. 
  TENTO PŘEVOD JE BEZPLATNÝ

Převod prostředků ze smlouvy na doplňkové penzijní spoření ke Conseq penzijní společnosti:

 • Výpověď smlouvy u původní penzijní společnosti a žádost o převod prostředků do Conseq penzijní společnosti.

 • Podpis účastníka na formuláři musí být úředně ověřen.
 • V případě výpovědi smlouvy, jejíž spořící doba trvala 60 měsíců a méně, uhradí účastník předchozí penzijní společnosti poplatek ve výši 800 Kč (bankovní spojení nebo identifikaci poplatku si určuje každá penzijní společnost individuálně – viz sazebníky nebo platební instrukce penzijních společností).
 • Součástí převodního formuláře je souhlas Conseq penzijní společnosti s převodem prostředků a bankovní spojení pro převod prostředků.
 • Výpovědní doba je max. jeden měsíc a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení platné výpovědi, do 15 dnů od doručení výpovědi potvrdí penzijní společnost Účastníkovi přijetí výpovědi a sdělí datum zániku smlouvy.
 • Klient uzavře novou smlouvu na doplňkové penzijní spoření s Conseq penzijní společností s počátkem následujícím po datu ukončení předchozí smlouvy, přílohou smlouvy je kopie výpovědního formuláře předchozí smlouvy.
 • Conseq penzijní společnost akceptuje smlouvu včetně informace o převodu, uvědomí o akceptaci klienta, klient začne platit sjednané příspěvky.
 • Původní penzijní společnost zašle do jednoho měsíce po ukončení smlouvy Conseq penzijní společnosti prostředky dohodnutým způsobem a také zápočtový list s informacemi o struktuře prostředků a spořící době účastníka, výpis z ukončené smlouvy doplňkového penzijního spoření zašle původní penzijní společnost účastníkovi
 • Conseq penzijní společnost zaeviduje a zainvestuje převodové prostředky a zpracuje informace o jejich struktuře a o dosavadní spořící době ve svém informačním systému.