Přehled nejčastějších pojmů týkajících se penzí

Daňová úleva
Neboli také daňový odpočet, je formou daňového zvýhodnění, které umožňuje snížit základ daně. Maximální roční daňová úleva u doplňkového penzijního spoření (a také transformovaných fondů) činí 3 600 Kč při měsíční úložce 3 000 Kč.
Doplňkové penzijní spoření (DPS)
Dobrovolné spoření na penzi v účastnických fondech s možností státního příspěvku a daňového odpočtu. Součást III. pilíře.
Důchodové pojištění
Povinné důchodové pojištění, které tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení. Z důchodového pojištění se vyplácí státní důchod (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí).
Důchodové připojištění
Neoficiální název, který bývá nesprávně používán v souvislosti s penzijním připojištěním nebo spořením.
Důchodové spoření
Důchodové spoření tvořilo tzv. druhý pilíř české důchodové reformy od ledna 2013 do prosince 2015. Jeho účastníci si mohli do druhého pilíře ukládat 2 % z vlastní hrubé mzdy a k nim obdrželi 3 % od státu.
Inflace
Vzestup cenové hladiny.
Investiční strategie
Způsob, jakým penzijní společnost investuje prostředky účastníků. Penzijní společnosti nabízejí několik účastnických fondů s odlišnou investiční strategií.
Likvidita
Možnost přeměnit aktiva na hotové peníze; čím vyšší je likvidita, tím rychleji a s nižšími náklady lze investici zpeněžit.
Odbytné
Částka, kterou obdrží účastník v případě předčasného ukončení smlouvy doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění.
P.A.
Je zkratka pro per annum, tedy ročně. Výnos p.a. tedy znamená výnos průměrně za jeden rok.
PAYG
Zkratka pro pay-as-you-go. Používá se pro průběžné financování penzijního systému.
Penzijko
Hovorový výraz pro doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění.
Penzijní pojištění
Neoficiální název, který bývá často používán v souvislosti s důchodovým pojištěním nebo nesprávně v souvislosti s penzijním připojištěním/spořením.
Penzijní připojištění
Jedna z forem spoření na penzi se státním příspěvkem v rámci třetího pilíře. Od roku 2013 ze zákona nahrazeno pro nové zájemce doplňkovým penzijním spořením (DPS).
Penzijní/důchodový systém
Způsob, jakým je zajištěno financování penze. V ČR se skládá důchodový systém ze dvou pilířů - prvního (státní důchod placený z povinného důchodového pojištění, financován průběžně, tzv. pay-as-you-go) a třetího (dobrovolné doplňkové penzijní spoření a transformované fondy bývalého penzijního připojištění).
Předdůchod
Výplata penze z III. pilíře důchodového systému doplňkového penzijního spoření, kterou může účastník za splnění určitých podmínek získat již 5 let před odchodem do důchodu.
Příspěvek zaměstnavatele
Na Vaši penzi Vám může přispívat i Váš zaměstnavatel. Příspěvek do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá platbě sociálního ani zdravotního pojištění a veškeré příspěvky jsou zároveň daňově uznatelným nákladem firmy.
Riziko
Nebezpečí, že investor nedosáhne očekávaného výnosu, popřípadě utrpí ztrátu.
Státní příspěvek
Příspěvek ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků penzijního spoření v rámci III. pilíře. Nárok na státní příspěvek vzniká při měsíční úložce 300 Kč a může činit až 2 760 Kč ročně při měsíční úložce 1 000 Kč.
Strategie životního cyklu
Dlouhodobé investiční strategie, které přizpůsobují rizikovost portfolia životnímu cyklu klienta. Na počátku investování využívají spíše dynamičtější (zejména akciové) instrumenty (s vyšším potenciálem výnosu, ale i s vyšším rizikem), s blížícím se cílovým datem pak dochází k přesouvání prostředků do konzervativnějších (zejména dluhopisových) produktů tak, aby hodnota portfolia již příliš nekolísala a nebyla tolik ohrožena případnou krizí na finančních trzích.
Transformované fondy
Součást III. pilíře penzijního systému. Transformované fondy vznikly transformací penzijních fondů původního penzijního připojištění v roce 2012. Od roku 2013 došlo k nahrazení penzijního připojištění doplňkovým penzijním spořením.
Účastnické fondy
Penzijní fondy fungující od roku 2013, ve kterých spoří účastníci doplňkového penzijního spoření v rámci III. pilíře důchodového systému.
Úrok
Peněžitá odměna věřitele za půjčení peněz dlužníkovi. Výše úroku je dána úrokovou sazbou. Na bankovním trhu vstupuje mezi věřitele a dlužníka banka, která nabízí držitelům hotovosti úrok za jejich prostředky, které pak dále půjčuje.
Výnos
Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílového listu nebo jiného aktiva.
Výsluhová penze
Způsob výplaty naspořených prostředků z transformovaných fondů, který umožňuje získat část prostředků po 15 letech spoření.